Có 1 kết quả:

zhèng quàn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) share dealer
(2) broker