Có 1 kết quả:

zhèng zhào

1/1

zhèng zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) professional certification
(2) certificate
(3) ID or passport photo