Có 1 kết quả:

píng shěn tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) jury
(2) panel of judges