Có 1 kết quả:

zǔ zhòu

1/1

zǔ zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to curse