Có 1 kết quả:

shí duō cái guǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

knowledgeable and versatile