Có 1 kết quả:

shí shí wù

1/1

shí shí wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a clear view of things
(2) to adapt to circumstances