Có 1 kết quả:

shí shí wù zhě wèi jùn jié ㄕˊ ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Only an outstanding talent can recognize current trends (idiom). A wise man submits to circumstances.