Có 1 kết quả:

zhěn mài ㄓㄣˇ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel the pulse (TCM)
(2) Taiwan pr. [zhen3 mo4]