Có 1 kết quả:

dǐ huǐ

1/1

dǐ huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vilify
(2) to slander
(3) vilification