Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 7
Bộ: yán 言 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶フフ一丨フ一
Thương Hiệt: IVSMR (戈女尸一口)
Unicode: U+8BCD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: từ
Âm Nôm: từ
Âm Quảng Đông: ci4

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

1. lời văn
2. từ khúc, bài từ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 詞.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 詞

Từ điển Trần Văn Chánh

① Từ, tiếng: 動詞 Động từ; 複音詞 Từ đa âm, từ ghép;
② Lời, bài: 歌詞 Lời ca; 義正嚴詞 Lời nghiêm nghĩa chính; 演 講詞 Bài diễn thuyết;
③ Bài từ (một thể văn vần): 詩詞 Thơ và từ;
④ (văn) Bảo, nói.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 詞|词[ci2]

Từ điển Trung-Anh

(1) word
(2) statement
(3) speech
(4) lyrics
(5) CL:組|组[zu3],個|个[ge4]
(6) classical Chinese poem
(7) CL:首[shou3]

Từ ghép 273

āi cí 哀词Àì cí bà 爱词霸Bái xiāng cí pǔ 白香词谱bǎi kē cí diǎn 百科词典bāo lǎn cí sòng 包揽词讼biǎn cí 贬词biàn cí 辩词bīn cí 宾词bó cí 驳词bù dìng cí 不定词bù dìng guàn cí 不定冠词bù jí wù dòng cí 不及物动词bù kě shǔ míng cí 不可数名词bù yǐ cí hài zhì 不以词害志bù zàn yī cí 不赞一词chén cí 陈词chén cí làn diào 陈词滥调chóng mǎ cí pín 重码词频chōu xiàng cí 抽象词chuán tǒng cí lèi 传统词类chuí xuán fēn cí 垂悬分词cí bù dá yì 词不达意cí cháng xiào yìng 词长效应cí diǎn 词典cí diǎn xué 词典学cí fǎ 词法cí gàn 词干cí gàn qǐ dòng 词干启动cí gēn 词根cí gēn yǔ 词跟语cí hàn 词翰cí huà 词话cí huì 词汇cí huì fēn jiě 词汇分解cí huì pàn duàn 词汇判断cí huì pàn duàn fǎ 词汇判断法cí huì pàn duàn rèn wù 词汇判断任务cí huì pàn duàn zuò yè 词汇判断作业cí huì tōng lù 词汇通路cí huì xué 词汇学cí jù 词句cí kù 词库cí lèi 词类cí lìng 词令cí mù 词目cí pín 词频cí pín xiào yìng 词频效应cí rén 词人cí rén mò kè 词人墨客cí sòng 词讼cí sòng fèi 词讼费cí sù 词素cí sù jié gòu 词素结构cí sù tōng dá mó xíng 词素通达模型cí tiáo 词条cí tōng dá mó xíng 词通达模型cí tóu 词头cí wěi 词尾cí wèi 词位cí xiāng sì xiào yìng 词相似效应cí xiàng luó ji 词项逻辑cí xíng 词形cí xìng 词性cí xìng biāo zhù 词性标注cí xù 词序cí yǎn 词眼cí yì 词义cí yì 词意cí yōu xiào yìng 词优效应cí yǔ 词语cí yǔ huì 词语汇cí yuán 词源cí yuē zhǐ míng 词约指明cí zǎo 词藻cí zhuì 词缀cí zhuì bō chú 词缀剥除cí zú 词族cí zǔ 词组cuò cí 措词dá cí 答词dài cí 代词dài míng cí 代名词dān chún cí 单纯词dān cí 单词dān cí chǎn shēng qì mó xíng 单词产生器模型dān yīn cí 单音词dǎo cí 祷词dào cí 悼词dìng guàn cí 定冠词dòng cí 动词dòng cí chóng dié 动词重叠dòng cí jié gòu 动词结构dòng liàng cí 动量词dòng míng cí 动名词dòng tài zhù cí 动态助词dòng wù xìng míng cí 动物性名词duì cí 对词duì kǒu cí 对口词duō yì cí 多义词duō yīn jié cí 多音节词fā kān cí 发刊词fā yǔ cí 发语词fǎn shēn dài cí 反身代词fǎn yì cí 反义词fāng wèi cí 方位词fēi cí chóng fù cè yàn 非词重复测验fēi dòng wù xìng míng cí 非动物性名词fēn cí 分词fú cí 浮词fù cí 副词fù cí 复词fù hé cí 复合词fù hé cí sù cí 复合词素词fù yīn cí 复音词gǎn tàn cí 感叹词gē cí 歌词gè zhí yī cí 各执一词gōng néng cí 功能词gòng cí 供词gòu cí 构词gòu cí fǎ yì shí 构词法意识gòu cí xué 构词学gù dìng cí zǔ 固定词组gù yǒu cí 固有词gù yǒu míng cí 固有名词guān jiàn cí 关键词guān xi dài míng cí 关系代名词guān xíng cí 冠形词guàn cí 冠词guò qu fēn cí 过去分词hán hú qí cí 含糊其词hé chéng cí 合成词hé yì fù cí 合义复词hè cí 贺词hòu cí huì jiā gōng 后词汇加工hòu zhì cí 后置词jī běn cí huì 基本词汇jī shù cí 基数词jí hé míng cí 集合名词jí wù dòng cí 及物动词jiǎ cí dié cí 假词叠词jiàn cí 键词jiē wěi cí 接尾词jié gòu zhù cí 结构助词jiě shuō cí 解说词jiè cí 介词jiè cí 借词jiè cí tuī táng 借词推搪jiè xì cí 介系词jìn yì cí 近义词jìng cí 敬词kāi mù cí 开幕词kě shǔ míng cí 可数名词kuā dà qí cí 夸大其词kuā dà zhī cí 夸大之词lèi shǔ cí diǎn 类属词典lí hé cí 离合词lǐ qū cí qióng 理屈词穷lì cí 丽词lì cí 詈词lián cí 连词lián hé shì hé chéng cí 联合式合成词lián jiē cí 连接词lián mián cí 联绵词lián mián cí 连绵词lián xì cí 连系词lián zhuì dòng cí 连缀动词liàng cí 量词Lù tòu jīn róng cí diǎn 路透金融词典mèi cí 媚词míng cí 名词míng liàng cí 名量词néng yuàn dòng cí 能愿动词nǐ shēng cí 拟声词niàn niàn yǒu cí 念念有词pài shēng cí 派生词piān zhèng shì hé chéng cí 偏正式合成词pǔ tōng míng cí 普通名词qì cí niē kòng 砌词捏控qiān cí 谦词qián tái cí 潜台词qián zhì cí 前置词qiǎn cí 遣词qiǎng cí duó lǐ 强词夺理rén chēng dài cí 人称代词rǒng cí 冗词rǒng zhuì cí 冗赘词sè lì cí yán 色厉词严shǎn shuò qí cí 闪烁其词shēng cí 生词shēng cí běn 生词本shēng cí yǔ 生词语shī cí 诗词shí cí 实词shì cí 誓词shì cí 饰词shōu cí 收词shǒu zì mǔ pīn yīn cí 首字母拚音词shòu cí 受词shù cí 数词shù liàng cí 数量词sòng cí 颂词tái cí 台词tán cí 弹词tàn cí 叹词tí cí 提词tí cí 题词tí cí qì 提词器tián cí 填词tóng yì cí 同义词tóng yīn cí 同音词tóng yuán cí 同源词tóng yùn cí 同韵词tuō cí 托词wài lái cí 外来词wán nòng cí zǎo 玩弄词藻wǎn cí 婉词wǎn cí 挽词Wéi jī cí diǎn 维基词典wěi wǎn cí 委婉词wèi cí 谓词wú cí 芜词wù zhǔ dài cí 物主代词wù zhǔ xiàn dìng cí 物主限定词xì cí 戏词xiàn cí 献词xiàn dìng cí 限定词xiàn zài fēn cí 现在分词xiàng shēng cí 象声词xiào zhōng shì cí 效忠誓词xiè cí 谢词xīn cí 新词xīn lǐ cí diǎn 心理词典xíng róng cí 形容词xū cí 虚词xuān shì gòng cí zhèng míng 宣誓供词证明xùn cí 训词yán cí 严词yán cí 言词yǎn shēng fù cí 衍声复词yī miàn zhī cí 一面之词yí wèn dài cí 疑问代词yì cí 译词yì dú cí 异读词yì měi zhī cí 溢美之词yì xíng cí 异形词yín cí huì yǔ 淫词秽语yín cí xiè yǔ 淫词亵语yòng cí 用词yǔ cí 语词yǔ qì cí 语气词yǔ qì zhù cí 语气助词yǔ zhù cí 语助词zàn cí 赞词zhèn zhèn yǒu cí 振振有词zhèng cí 证词zhèng cí fǎ 正词法zhī wú qí cí 支吾其词zhǐ shì dài cí 指示代词zhì cí 致词zhòng kǒu yī cí 众口一词zhǔ cí 主词zhù cí 助词zhù dòng cí 助动词zhù hè cí 祝贺词zhuān míng cí 专名词zhuān yǒu míng cí 专有名词zhuàng shēng cí 状声词zhuàng tài dòng cí 状态动词zhuì cí 赘词zhuō yú yán cí 拙于言词zì cí 字词zǔ cí 组词