Có 1 kết quả:

cí zhuì bō chú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) affix stripping
(2) to determine the root of a word by removing prefix and suffix