Có 1 kết quả:

zhào lìng

1/1

zhào lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imperial order