Có 1 kết quả:

yì chéng

1/1

yì chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to translate into (Chinese, English etc)