Có 1 kết quả:

shì bàn

1/1

shì bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to try sth out
(2) trial
(3) pilot scheme