Có 1 kết quả:

shì liàn

1/1

shì liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to refine with fire