Có 1 kết quả:

shì yī

1/1

shì yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to try on (clothes)
(2) fitting