Có 1 kết quả:

shì chē

1/1

shì chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to test drive
(2) a trial run