Có 1 kết quả:

zhū jiǔ zú

1/1

zhū jiǔ zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to execute all of sb's relatives (as punishment) (old)