Có 1 kết quả:

zhū chú yì jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to wipe out dissenters
(2) to exterminate those who disagree