Có 1 kết quả:

huà bù tóu jī bàn jù duō

1/1

Từ điển Trung-Anh

when words get sour, adding words is useless (idiom)