Có 1 kết quả:

huà xiá zi

1/1

huà xiá zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) phonograph or radio (old term)
(2) chatterbox
(3) talkative person