Có 1 kết quả:

huà bǐng

1/1

huà bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a pretext for gossip
(2) a matter for derision