Có 1 kết quả:

huà chá

1/1

huà chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tone of voice
(2) topic
(3) subject under discussion