Có 1 kết quả:

gòu mà

1/1

gòu mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to revile
(2) to abuse verbally