Có 1 kết quả:

guǐ yì

1/1

guǐ yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strange
(2) weird