Có 1 kết quả:

guǐ jì

1/1

guǐ jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trick
(2) ruse
(3) crafty scheme