Có 1 kết quả:

guǐ zhà

1/1

guǐ zhà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sly
(2) treacherous