Có 1 kết quả:

zhèng yǒu

1/1

zhèng yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a friend capable of direct admonition