Có 1 kết quả:

wū gào

1/1

wū gào

giản thể

Từ điển phổ thông

vu oan, tố cáo oan

Từ điển Trung-Anh

(1) to frame sb
(2) to accuse falsely