Có 2 kết quả:

ㄩˇㄩˋ
Âm Pinyin: ㄩˇ, ㄩˋ
Tổng nét: 9
Bộ: yán 言 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶フ一丨フ一丨フ一
Thương Hiệt: IVMMR (戈女一一口)
Unicode: U+8BED
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ngữ
Âm Nôm: ngữ
Âm Quảng Đông: jyu5

Tự hình 2

Dị thể 1

1/2

ㄩˇ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. ngôn ngữ
2. lời lẽ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 語.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 語

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mách, nói với, bảo với: 不以語人 Không mách ai cả; 來,吾語汝 Lại đây, ta bảo với (nói với) ngươi (Trang tử). Xem 語 [yư].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tiếng nói, lời nói, ngữ: 越語 Tiếng Việt; 成語 Thành ngữ; 甜言蜜語 Lời ngon tiếng ngọt;
② Nói: 不言不語 Chẳng nói chẳng rằng; 細語 Nói nhỏ;
③ Lời tục, ngạn ngữ, thành ngữ: 語雲:不入虎穴,焉得虎子 Ngạn ngữ nói: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con;
④ Tín hiệu thay lời nói (có thể biểu đạt thay cho ngôn ngữ): 手語 Tín hiệu bằng tay; 燈語 Tín hiệu bằng đèn. Xem 語 [yù].

Từ điển Trung-Anh

(1) dialect
(2) language
(3) speech

Từ ghép 467

Ā ěr tài yǔ 阿尔泰语Ā fù hàn yǔ 阿富汗语Ā lā bó yǔ 阿拉伯语Ā lā mǐ yǔ 阿拉米语Ā zhī tè kè yǔ 阿芝特克语Āī sāi é bǐ yà yǔ 埃塞俄比亚语Àì ěr lán yǔ 爱尔兰语àn yǔ 按语àn yǔ 暗语àn yǔ 案语Bā sī kè yǔ 巴斯克语bá yǔ 跋语Bǎo yǔ 保语Běi jīng Dì èr Wài guó yǔ Xué yuàn 北京第二外国语学院Běi jīng Wài guó yǔ Dà xué 北京外国语大学běi Yìn dù yǔ 北印度语běn zú yǔ 本族语biāo tí yǔ 标题语biāo yǔ 标语biāo yǔ pái 标语牌biāo zhǔn yǔ 标准语biǎo dá shī yǔ zhèng 表达失语症biǎo yǔ 表语bīn yǔ 宾语bīn yǔ guān xì cóng jù 宾语关系从句Bō lán yǔ 波兰语Bō sī ní yà yǔ 波斯尼亚语Bō sī yǔ 波斯语Bō yǔ 波语bǔ yǔ 补语bù kě tóng rì ér yǔ 不可同日而语bù yán bù yǔ 不言不语bù yǔ 不语chā rù yǔ 插入语chāo wén běn biāo jì yǔ yán 超文本标记语言Cháo xiǎn yǔ 朝鲜语cháo yǔ 潮语chèn yǔ 谶语chéng shì yǔ yán 程式语言chéng yǔ 成语chéng yǔ diǎn gù 成语典故chéng yǔ jiē lóng 成语接龙chóng fù yǔ jìng 重复语境chuán yǔ 传语cí gēn yǔ 词跟语cí yǔ 词语cí yǔ huì 词语汇cū yǔ 粗语Dá wò ěr yǔ 达斡尔语dǎ shǒu yǔ 打手语dǎ yǎ yǔ 打哑语Dà lián Wài guó yǔ Dà xué 大连外国语大学dān yǔ 单语dǎo yǔ 导语Dé yǔ 德语dī jí yǔ yán 低级语言dī jiē yǔ yán 低阶语言dī shēng xì yǔ 低声细语dī yǔ 低语diàn nǎo yǔ yán 电脑语言dìng yǔ 定语dú yǔ 独语dú yǔ jù 独语句duǎn shí yǔ yīn jì yì 短时语音记忆duǎn yǔ 短语duàn yǔ 断语duō yǔ yán 多语言duō zhǒng yǔ yán 多种语言duō zhǒng yǔ yán zhī chí 多种语言支持é yǔ 俄语È wēn kè yǔ 鄂温克语è yǔ 恶语è yǔ shāng rén 恶语伤人è yǔ zhòng shāng 恶语中伤ěr yǔ 耳语fā yǔ cí 发语词fā yǔ cí 发语辞Fǎ yǔ 法语fǎn wèn yǔ qì 反问语气fǎn yǔ 反语fǎn yǔ fǎ 反语法fàn yǔ 梵语Fēi lǜ bīn yǔ 菲律宾语fēi yǔ 蜚语Fēn lán yǔ 芬兰语fēn xī yǔ 分析语Fó jiào yǔ 佛教语Fó lán máng yǔ 佛兰芒语fó yǔ 佛语fǔ zhù yǔ 辅助语fù yǔ 腹语fù yǔ shī 腹语师fù yǔ shù 腹语术Gài ěr yǔ 盖尔语gān yán mì yǔ 甘言蜜语gǎn tàn yǔ 感叹语Gàn yǔ 赣语gāo jí yǔ yán 高级语言gāo jiē yǔ yán 高阶语言Gāo lú yǔ 高卢语gào yǔ 告语gǔ diǎn yǔ yán 古典语言Gǔ Xī là yǔ 古希腊语gǔ yǔ 古语guān fāng yǔ yán 官方语言guàn yòng yǔ 惯用语Guǎng dōng Wài yǔ Wài mào Dà xué 广东外语外贸大学Guó yǔ 国语Guó yǔ Luó mǎ zì 国语罗马字Guó yǔ zhù yīn fú hào dì yī shì 国语注音符号第一式Hā sà kè yǔ 哈萨克语Hán guó yǔ 韩国语hán xuān yǔ 寒喧语Hán yǔ 韩语Hàn yǔ 汉语Hàn yǔ Dà Cí diǎn 汉语大词典Hàn yǔ Dà Zì diǎn 汉语大字典Hàn yǔ Pīn yīn 汉语拼音Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì 汉语水平考试Hàn Zàng yǔ xì 汉藏语系háng yǔ 行语Háo sà yǔ 豪萨语háo yán zhuàng yǔ 豪言壮语hǎo yán hǎo yǔ 好言好语hé chéng yǔ jìng 合成语境hé chéng yǔ yīn 合成语音Hé lán yǔ 荷兰语Hè zhé yǔ 赫哲语héng fú biāo yǔ 横幅标语hòu zhì xiū shì yǔ 后置修饰语hú yán luàn yǔ 胡言乱语Hù yǔ 沪语huā yán qiǎo yǔ 花言巧语Huá yǔ 华语huà yǔ 话语Huī yǔ 徽语huì biān yǔ yán 汇编语言huì yǔ 秽语hùn hé shī yǔ zhèng 混合失语症jī xiè yǔ yán 机械语言Jiā yǔ 家语jiā zhòng yǔ qì 加重语气jiǎ shè yǔ qì 假设语气jiàn jiē bīn yǔ 间接宾语Jié kè yǔ 捷克语jié shù yǔ 结束语Jié yǔ 捷语jié yǔ 结语jìn jì yǔ 禁忌语jìn xíng xìng shī yǔ 进行性失语jìn yǔ 禁语jìng yǔ 敬语jiǔ yán jiǔ yǔ 酒言酒语jú bù yǔ jìng 局部语境juàn yǔ 隽语Kǎ nà dá yǔ 卡纳达语kān shǒu yǔ 刊首语Kē ěr kè zī yǔ 柯尔克孜语Kē pǔ tè yǔ 科普特语kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán 可扩展标记语言Kè jiā yǔ 客家语kè lǐ ào ěr yǔ 克里奥尔语Kè luó dì yà yǔ 克罗地亚语Kè yǔ 客语Kǒng zǐ Jiā yǔ 孔子家语kǒu tóu yǔ 口头语kǒu yǔ 口语kǒu yǔ gōu tōng 口语沟通kuà yǔ yán 跨语言kuǎn yǔ yí shí 款语移时kuáng yǔ 诳语Lā dīng yǔ 拉丁语lè yǔ 仂语lèi yǔ cí diǎn 类语辞典lěng yán lěng yǔ 冷言冷语lěng yǔ 冷语lěng yǔ bīng rén 冷语冰人lǐ yǔ 俚语lì yǔ 丽语lì yǔ 例语líng yǔ 灵语liú xíng yǔ 流行语liú yán fēi yǔ 流言蜚语lüè yǔ 略语Lún yǔ 论语Luó màn yǔ zú 罗曼语族Luó yǔ 罗语Luò bā yǔ 珞巴语Mǎ ěr tā yǔ 马尔他语Mǎ lā dì yǔ 马拉地语Mǎ lái xī yà yǔ 马来西亚语Mǎ lái yǔ 马来语Mǎ zhā ěr yǔ 马扎尔语Mǎn yǔ 满语Měi yǔ 美语Měng gǔ yǔ 蒙古语Mèng jiā lā yǔ 孟加拉语mí yǔ 谜语mì yǔ 密语Miǎn diàn yǔ 缅甸语miàn xiàng duì xiàng yǔ yán 面向对象语言miào yǔ héng shēng 妙语横生miào yǔ rú zhū 妙语如珠Mǐn nán yǔ 闽南语Mǐn yǔ 闽语mǔ yǔ 母语mù yǔ 目语Nà wǎ tè ěr yǔ 纳瓦特尔语Nán fēi yǔ 南非语ní nán xì yǔ 呢喃细语nián zhuó yǔ 黏着语niǎo yǔ huā xiāng 鸟语花香Nǚ zhēn yǔ 女真语Ōū zhōu yǔ yán 欧洲语言ǒu yǔ 耦语ǒu yǔ qì shì 偶语弃市pàn duàn yǔ 判断语pī yǔ 批语pí céng xià shī yǔ zhèng 皮层下失语症pí qīn yǔ 皮钦语piàn yǔ 片语píng yǔ 评语Pú táo yá yǔ 葡萄牙语Pú táo yǔ 葡萄语Pǔ luó wàng sī yǔ 普罗旺斯语Pǔ shí tú yǔ 普什图语qí yǔ 旗语qǐ yǔ 绮语qiān yán wàn yǔ 千言万语qiān yǔ 谦语qiān yǔ bǐng 签语饼qián zhì xiū shì yǔ 前置修饰语qiè qiè sī yǔ 切切私语qiè qiè sī yǔ 窃窃私语qīng shēng xì yǔ 轻声细语qīng yán xì yǔ 轻言细语qū zhé yǔ 屈折语quán jú yǔ jìng 全局语境rén zào yǔ yán 人造语言Rì ěr màn yǔ 日耳曼语Rì yǔ 日语rǒng yǔ 冗语Ruì diǎn yǔ 瑞典语Sā lā yǔ 撒拉语Sāi ěr tè yǔ 塞尔特语Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞尔维亚克罗地亚语Sāi ěr wéi yà yǔ 塞尔维亚语Sài yǔ 塞语sān yán liǎng yǔ 三言两语Sēng jiā luó yǔ 僧加罗语Shǎn Hán yǔ xì 闪含语系Shǎn yǔ 闪语Shāng wù Hàn yǔ Kǎo shì 商务汉语考试shàng gǔ Hàn yǔ 上古汉语Shàng hǎi Wài guó yǔ Dà xué 上海外国语大学shè huì yǔ yán xué 社会语言学shè jiāo yǔ yán 社交语言shēng cí yǔ 生词语shēng diào yǔ yán 声调语言shī yǔ 失语shī yǔ zhèng 失语症Shì jiè yǔ 世界语Shì shuō Xīn yǔ 世说新语shǒu yǔ 手语shū miàn yǔ 书面语shū xiě yǔ yán 书写语言shú yǔ 熟语shù yǔ 术语shù yǔ 述语shuāng guān yǔ 双关语shuāng yǔ 双语Sī lā fū yǔ 斯拉夫语Sī luò fá kè yǔ 斯洛伐克语Sī luò wén ní yà yǔ 斯洛文尼亚语Sī wǎ xī lǐ yǔ 斯瓦希里语sī yǔ 私语Sì chuān Wài guó yǔ Dà xué 四川外国语大学sú yǔ 俗语suō lüè yǔ 缩略语suō yǔ 缩语Tā jiā lù yǔ 他加禄语Tǎ jiā lù zú yǔ 塔加路族语Tái yǔ 台语Tài lú gù yǔ 泰卢固语Tài mǐ ěr yǔ 泰米尔语Tài yǔ 泰语tào yǔ 套语tí chēng yǔ 提称语Tiān jīn Wài guó yǔ Dà xué 天津外国语大学tián yán měi yǔ 甜言美语tián yán mì yǔ 甜言蜜语tōng guān mì yǔ 通关密语tōng yòng yǔ 通用语tóng rì ér yǔ 同日而语tóng yì yǔ 同义语Tǔ ěr qí yǔ 土耳其语tǔ yǔ 土语wài guó yǔ 外国语wài lái chéng yǔ 外来成语wài lái yǔ 外来语wài yǔ 外语wǎng luò lǐ yǔ 网络俚语wǎng luò yòng yǔ 网络用语wǎng luò yǔ yán 网络语言wǎng luò yǔ yīn 网络语音wǎng yǔ 网语wàng yǔ 妄语Wēi ěr shì yǔ 威尔士语Wéi wú ěr yǔ 维吾尔语wěi wǎn yǔ 委婉语wèi kě tóng rì ér yǔ 未可同日而语wèi yǔ 谓语Wū ěr dū yǔ 乌尔都语wū yán huì yǔ 污言秽语Wū yǔ 乌语Wū zī bié kè yǔ 乌孜别克语Wú nóng jiāo yǔ 吴侬娇语Wú nóng ruǎn yǔ 吴侬软语Wú yǔ 吴语wú yǔ 无语wù yǔ 物语Xī ān Wài guó yǔ Dà xué 西安外国语大学Xī bān yá yǔ 西班牙语Xī bó lái yǔ 希伯来语Xī bó lái yǔ 希伯莱语Xī là yǔ 希腊语xí guàn yòng yǔ 习惯用语xí yǔ 习语xì yǔ 细语xià chóng bù kě yǐ yǔ bīng 夏虫不可以语冰Xiān luó yǔ 暹罗语xián yán suì yǔ 闲言碎语xián yán xián yǔ 闲言闲语Xiāng yǔ 湘语xiào yǔ 笑语xiē hòu yǔ 歇后语Xiōng yá lì yǔ 匈牙利语Xiōng yǔ 匈语xiū shì yǔ 修饰语xū nǐ xiàn shí zhì biāo yǔ yán 虚拟现实置标语言xū nǐ yǔ qì 虚拟语气xù yǔ 絮语xuè yǔ 谑语yǎ yǔ 哑语yán yǔ 言语yán yǔ quē xiàn 言语缺陷yán yǔ shī cháng zhèng 言语失常症yàn yǔ 谚语Yáng jīng bāng Yīng yǔ 洋泾浜英语yī yǔ bù fā 一语不发yī yǔ dào pò 一语道破yī yǔ pò dì 一语破的yī yǔ shuāng guān 一语双关yī yǔ zhòng dì 一语中的Yì dà lì yǔ 意大利语Yì dì xù yǔ 意第绪语yì yǔ 呓语yì yǔ 译语yín cí huì yǔ 淫词秽语yín cí xiè yǔ 淫词亵语yǐn yǔ 引语yǐn yǔ 隐语Yìn dì yǔ 印地语Yìn dù ní xī yà yǔ 印度尼西亚语Yìn Ōū yǔ 印欧语Yìn Ōū yǔ xì 印欧语系Yìn Ōū yǔ yán 印欧语言Yīng yǔ 英语Yīng yǔ jiāo xué 英语教学Yīng yǔ jiǎo 英语角Yīng yǔ rè 英语热Yīng yǔ xì 英语系yòng yǔ 用语yǔ bìng 语病yǔ cí 语词yǔ diào 语调yǔ fǎ 语法yǔ fǎ shù yǔ 语法术语yǔ fēng 语锋yǔ gǎn 语感yǔ huà 语画yǔ huì 语汇yǔ jìng 语境yǔ jìng yī lài xìng 语境依赖性yǔ jù 语句yǔ liào 语料yǔ liào kù 语料库yǔ lù 语录yǔ piān 语篇yǔ qì 语气yǔ qì cí 语气词yǔ qì zhù cí 语气助词yǔ sè 语塞yǔ shēng 语声yǔ shī 语失yǔ sù 语素yǔ tài 语态yǔ wěi 语尾yǔ wén 语文yǔ wú lún cì 语无伦次yǔ xì 语系yǔ xù 语序yǔ yān bù xiáng 语焉不详yǔ yán 语言yǔ yán chǎn shēng 语言产生yǔ yán kuì fá 语言匮乏yǔ yán néng lì 语言能力yǔ yán quē xiàn 语言缺陷yǔ yán shí yàn shì 语言实验室yǔ yán shì yuē 语言誓约yǔ yán xué 语言学yǔ yán xué jiā 语言学家yǔ yán xùn liàn 语言训练yǔ yán zhàng ài 语言障碍yǔ yì 语义yǔ yì 语意yǔ yì fēn lèi 语义分类yǔ yì fēn xī 语义分析yǔ yì kōng jiān 语义空间yǔ yì xìng 语意性yǔ yì xué 语义学yǔ yīn 语音yǔ yīn hé chéng 语音合成yǔ yīn jì qiǎo 语音技巧yǔ yīn shī yǔ zhèng 语音失语症yǔ yīn shí bié 语音识别yǔ yīn tōng xùn tōng dào 语音通讯通道yǔ yīn xìn hào 语音信号yǔ yīn xìn xiāng 语音信箱yǔ yīn xué 语音学yǔ yīn yì shí 语音意识yǔ yīn zhǐ lìng 语音指令yǔ yòng xué 语用学yǔ yù 语域yǔ yuán 语源yǔ yún 语云yǔ zhī 语支yǔ zhǒng 语种yǔ zhòng xīn cháng 语重心长yǔ zhù cí 语助词yǔ zú 语族yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ 原发性进行性失语Yuán shì Wù yǔ 源氏物语yuán yǔ 原语yuán yǔ yán 元语言yuán yǔ yán néng lì 元语言能力yuán yǔ yán xué yì shí 元语言学意识Yuè nán yǔ 越南语Yuè yǔ 粤语Yuè yǔ Pīn yīn 粤语拼音yùn yǔ 韵语Zàng yǔ 藏语zhà yǔ 诈语zhí jiē bīn yǔ 直接宾语zhǐ yán piàn yǔ 只言片语zhōng gǔ Hàn yǔ 中古汉语Zhōng shì Yīng yǔ 中式英语zhōng xīn yǔ 中心语zhòu yǔ 咒语zhǔ yǔ 主语Zhuàng yǔ 壮语zhuàng yǔ 状语zhuì yǔ 赘语zì rán yǔ yán 自然语言zì rán yǔ yán chǔ lǐ 自然语言处理zì yán zì yǔ 自言自语zǔ yǔ 祖语

ㄩˋ

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 語.

Từ điển Trung-Anh

to tell to

Từ ghép 1