Có 1 kết quả:

yǔ qì

1/1

yǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tone
(2) manner of speaking
(3) mood
(4) CL:個|个[ge4]