Có 1 kết quả:

yǔ yān bù xiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to mention sth without elaborating (idiom); not giving details