Có 1 kết quả:

wù xìn

1/1

wù xìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to falsely believe
(2) to be mislead
(3) to fall for (a trick etc)