Có 1 kết quả:

wù dǎo

1/1

wù dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mislead
(2) to misguide
(3) misleading