Có 1 kết quả:

wù chā

1/1

wù chā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) difference
(2) error
(3) inaccuracy