Có 1 kết quả:

wù shā

1/1

wù shā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mistakenly kill
(2) manslaughter