Có 1 kết quả:

wù zhí

1/1

wù zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to write a word incorrectly
(2) typo
(3) (medicine) to mistakenly transplant (an infected organ etc)