Có 1 kết quả:

wù chē

1/1

wù chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to miss (bus, train etc)