Có 1 kết quả:

yòu yīn

1/1

yòu yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cause
(2) triggering factor
(3) incentive
(4) inducement