Có 1 kết quả:

yòu bǔ

1/1

yòu bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lure into a trap
(2) to trap
(3) to capture