Có 1 kết quả:

shuō yī bù èr

1/1

Từ điển Trung-Anh

to say one and mean just that (idiom); to keep one's word