Có 1 kết quả:

shuō qī shuō bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

after all