Có 1 kết quả:

shuō bù chū huà lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

speechless