Có 1 kết quả:

shuō bu dìng

1/1

shuō bu dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) can't say for sure
(2) maybe