Có 1 kết quả:

shuō hǎo

1/1

shuō hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come to an agreement
(2) to complete negotiations