Có 1 kết quả:

Shuō Yuè Quán zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

"The Story of Yue Fei", biography of Song dynasty patriot and general Yue Fei 岳飛|岳飞[Yue4 Fei1]