Có 1 kết quả:

shuō shuō ér yǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nothing serious
(2) just hot air