Có 1 kết quả:

qǐng jūn rù wèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. please Sir, get into the boiling pot (idiom)
(2) fig. to give sb a taste of his own medicine