Có 1 kết quả:

qǐng nín huí fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) repondez s'il vous plait
(2) R.S.V.P.
(3) please reply