Có 1 kết quả:

zhū hóu guó

1/1

zhū hóu guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vassal state